Ekliptor

BFXLS100

This is the popular Bitfinex margin Longs/Shorts overlay script made compatible with other exchanges. So you can for example use it with BitMEXT XBTUSD and it will still plot Bitfinex BTCUSD .
It always plots data for the same currency pair, so for ETHUSD of any exchange, it will always plot Bitfinex ETHUSD margin data.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
Full time & full stack developer - professional trader https://wolfbot.org

✅ 💹 Automate your Crypto TradingView Signals ✅ 💹 https://wolfbot.org/strategies/tradingview-signal-strategy/
20% discount code: tvdiscount20