everget

Ehlers Triple Delay-Line Detrender

This indicator was originally developed by John F. Ehlers (Stocks & Commodities , V.18:7 (July, 2000): "Optimal Detrending").

Mr. Ehlers applied the ideas of the radar systems for the financial time series detrending.

Mr. Ehlers constructed the Triple Delay-Line Canceller first, then smoothed it with the Modified Optimum Elliptic Filter with minimal lag. The smoothed detrended signal is smoothed again with the Modified Optimum Elliptic Filter to obtain signal line.

As result, the crossings of the two indicator lines catch every major cyclic move and the detrender itself can be used as the first step in more sophisticated analyses.
Phát hành các Ghi chú:
  • Fixed errata

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?