LonesomeTheBlue

Trend Following MAs 3D

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello All,

This is Moving Averages Trend Following 3D indicator. The idea is based on direction of MAs and relation between 20 moving averages (5 to 100 period).

Option to show different type of MAs: EMA , SMA , RMA, WMA , VWMA .

As I haved tested it looks succesful at calculating trend direction and trend strength.

For a better look I tried to make it 3D, it looks good I think, waiting comments ;)


Some screenshots:

By using RMA type:


When it gets tiny it means there is no trend:


An example for down trend:


ENJOY!
Phát hành các Ghi chú: transp removed

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?