CheatCode1

Munich Guppy

CheatCode1 Cập nhật   
WELCOME to the Munich Guppy!

This is a simple moving average indicator that will help you determine the trend of your chart using historical moving averages.

The indicator consists of 3 EMA's and one ALMA moving average. Using these 4 moving averages I have programmed the relationship between the moving averages to color the background of your chart.

If your background is red, this means that the alma moving average has fallen below the EMA's (EMA1 and EMA 2) as well as (EMA 1 and EMA 2) are postured in a down trending/up trending fashion

For example, the 21EMA is greater than the 55EMA, this signals that the chart has been outperforming its intermediate averages. Now if the ALMA is below both the 21ema and 55ema, in this instance, your chart background will become green.

The ALMA has color options '+CoC' and '-Coc', this simply means if the candle closes below the alma, it will turn red, if closure above it will turn green.

EMA 3 which is default set to 200, has no affect on the color of the background.

Now I hope I have thoroughly explained the simplicity of this indicator, if you have any questions leave them below or private message me for any other requests,

Good Trading!

-CheatCode1
Phát hành các Ghi chú:
:Chart picture update
Phát hành các Ghi chú:
::Chart Picture Update 2
Phát hành các Ghi chú:
Adjusted the offset argument to not have the moving averages look ahead.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?