MartinWeb

Central Pivot Ranges (CPR) & 3 x VWAP & Barcolors

MartinWeb Cập nhật   
This Script Combines daily, weekly and monthly VWAP (Volume Weighted Average Price) with a intraday, daily, weekly and monthly CPR (Central Pivot Range) - which is considered by some traders as the bread and butter of the market for a reason. A combination of Multiple CPRs and VWAPs from different timeframes can provide you with interesting confluences that can give you more confidence in performing your trades.

CPR Features:
- The option to look at current or developing CPRs.
- A resolution selector for all 4 CPRs
- Options to hide and show Tops, Bottoms and Pivots separately
- Various Styling options
- Alerts

VWAP Features:
- 3 x preset VWAPs set to daily, weekly and monthly
- VWAP Lines from the daily O&C or H&L
- Previous VWAP for S/R
- Line Styling options

General Features:
- Barcolors by pivots crossed or daily, weekly and monthly VWAP.
- Barcolors by daily VWAP additionally contain an O and C check instead of just taking the price above or below the VWAP into consideration.
Phát hành các Ghi chú:
Updated the Chart description
Phát hành các Ghi chú:
Bugfix on the daily H/L Lines
Phát hành các Ghi chú:
Updated the VWAP system and decluttered the settings.
Phát hành các Ghi chú:
-fixed color
-added range expansion
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?