swarrenlewis

ATR Percentage Values

This indicator is created to give you the daily ATR 2% and 10% values for any product that you are looking at. The way the indicator is designed is to only show the most recent 2 and 10 percent values on any chart and will not show you any other number. If you are hovering over price that occurred in the past it will show zeros on the values. To get the right values, take your mouse off of the chart and it will show you the values.

The way this indicator is coded will give you the daily ATR numbers no matter what chart timeframe you are currently looking at. The idea is to save time and make sure you do not make a mistake getting the wrong value.

*** To make this show up on the status line, click on the settings, click on the style box and check the box "VALUES IN STATUS LINE" ****
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?