TrendCrypto2022

Price action: Double top/bottom Strategy

Double top and bottom patterns are chart patterns that occur when the underlying investment moves in a similar pattern to the letter "W" (double bottom) or "M" (double top).

In this strategy, I use Pivot High/Low to find Double top and bottom.
Entry long: when Double bottom occur.
Entry short: when Double top occur.
Risk: Reward: You can change % Stop loss and Target pfofit.

Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?