LonesomeTheBlue

Pivot Trend

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello Traders,

Another original idea is here with you. Actualy I can say that it's a breakout strategy that uses multiple Pivot Point's averages.

How it works?
- it finds the Pivot Points, you can set the length as you want
- it gets averages of Pivot Highs and Pivot Lows, you can set the number of Pivot Points to be included
- it compares the current closing price with averages of Pivot Highs and Pivot Lows
- if both are positive or negative then trend changes

You have two options:
- Pivot Point Period => is the length that is used to find Pivot Points. means it checks left/right bars if it's Pivot Point (4 by default)
- Number of PP to check => is the number of Pivot Points that the script finds and calculates the averages (3 by default)

An Example with the settings Pivot Point Period = 5 and Number of PP to check = 2


Play with settings as you wish. Comments are welcome, together we can improve it ;)


Enjoy!


Phát hành các Ghi chú:
Added Alerts.
Phát hành các Ghi chú:
Algorithm improved
Simple moving average added for the mid point
Phát hành các Ghi chú:
added Color option

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?