everget

Profitable Jurik RSX

everget Wizard Cập nhật   
Introduction
As you know the Jurik RSX is a "noise free" smoothed version of RSI ( Relative Strength Index ), with no added lag.
It was originally developed by Mark Jurik and is used the same way as RSI . To learn more about this indicator see http://www.jurikres.com/catalog1/ms_rsx.htm

The most basic and common strategy is to use the crossovers between Jurik RSX and its overbought/oversold levels as trade signals:
  • when RSX crosses above 30, go Long
  • when RSX crosses below 70, go Short
  • exit when a crossover occurs in the opposite direction

What is this tool?
This tool is a performance scanner that uses a decision tree-based algorithm under the hood to find the most profitable settings for Jurik RSX . It analyzes the range of periods between 2 to 100 and backtests the Jurik RSX for each period (using the strategy mentioned above) across the entire history of an instrument. If the more profitable parameter was found, the indicator will switch its value to the found one immediately.

So, instead of manually selecting parameters just apply it to your chart and relax - the algorithm will do it for you, everywhere you want.

The algorithm can work in two modes: Basic and Early Switch. The Early Switch algorithm makes some assumptions and activates a set of optimizations to find a better setting DURING the trades, not after they were actually closed.

The difference is illustrated on the screenshot below

But two modes can show identical values depending on timeframe

Additionally you can set up a backtest window through indicator's settings (the optimizers which were published before will get this feature soon).

Alerts
It has a special alert that notifies when a more profitable period was detected.

NOTE: It does not change what has already been plotted.
NOTE 2: This is not a strategy, but an algorithmic optimizer.
Phát hành các Ghi chú:
  • Optimization update
Phát hành các Ghi chú:
  • Removed the end date for analysis
Phát hành các Ghi chú:
  • Added OB/OS levels optimization (OB: from 60 to 70, OS: from 30 to 40)
Phát hành các Ghi chú:
  • Update
Phát hành các Ghi chú:
  • Update
Phát hành các Ghi chú:
  • Update
Phát hành các Ghi chú:
  • Optimization update

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ everget để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.