Poshtraderltd

Binary Options Arrows (example)

An example of Binary Option Arrows (BOA) for candlestick patterns bearish and bullish harami.
With results as coloured background and an option to choose your expiration (one candle by default).
It's just an example for those who has their own strategy and wants to make nice arrows in their chart.
All you need to do is rewrite piece of script in lines 9:13 - feel free to ask me for any help.

Disclaimer: It's just an example how to script arrows for binary option trading, Poshtrader is not responsible for any loss of money by using this particular strategy.

Happy Trading
Phát hành các Ghi chú: An example of binary options signals with results - colored background of expiry candle. (green = WIN, red = LOSE)
Arrows set for bearish and bullish harami candlestick patterns.
Expiration set to 1 candle by default.

Bearish Harami: A bearish Harami occurs when there is a large bullish green candle on Day 1 followed by a smaller bearish or bullish candle on Day 2. The most important aspect of the bearish Harami is that prices gapped down on Day 2 and were unable to move higher back to the close of Day 1. This is a sign that uncertainty could be entering the market.

Bullish Harami: A bullish Harami occurs when there is a large bearish red candle on Day 1 followed by a smaller bearish or bullish candle on Day 2. Again, the most important aspect of the bullish Harami is that prices gapped up on Day 2 and price was held up and unable to move lower back to the bearish close of Day 1.

credits: repo32 and tmc
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?