RicardoSantos

Function: Discrete Fourier Transform

Experimental:
function for inverse and discrete fourier transform in one, if you notice errors please let me know! use at your own risk...
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

I've been following your scripts with great interest for awhile. Some of them, like this one, are over my head. This one looks interesting. Could you pleas put on your teacher's hat and possibly explain some trading applications for this Discrete Fourier Transform script?
Phản hồi