LunaOwl

[LunaOwl] 11 kinds of Adaptive MA Model

LunaOwl Cập nhật   
作品: 11種自適應性平滑模型

It integrates eleven kinds of adaptive moving average method. At first, I just wanted to make a ATR. Later, the price series ±N*ATR mult, to form two series. Then use the concept of support/resistance breakthrough to design it, and then two adaptive series formation channels were formed. Take the average of the two series as the signal. When the price crosses the signal, it's judged to be long or short.

整合了十一種能夠自適應性的移動平均模型。起初只是想要做一個基本款ATR指標,後來將價格加減N個ATR倍數,形成兩條序列形成通道,再使用支撐阻力突破的概念去設計它,再形成兩條自適應性的序列形成通道,再取中間值當成信號。當價格與信號交叉,則判斷作多或者作空。

--------------------------*

Parameter 設置參數

Resolution: The default is "the same as the variety". Is a named constant for resolution input type of input function.
商品分辨率:預設與品種相同。是input函數的時間周期輸入類型的命名常量。

Smoothing: The default is Recursive Moving Average(RMA). It can choose other methods, the table is as follows.
平滑類型:預設是「遞回平均」,可以選擇其它方法,列表如下。

列表 / The table of moving averages is as follows:

//****中英對照表*****##______________________________________
1. 遞回平均 || Recursive Moving Average
2. 簡單平均 || Simple Moving Average
3. 指數平均 || Exponential Moving Average
4. 加權平均 || Weighted Moving Average
5. 船體平均 || Hull Moving Average
6. 成交量加權 || Volume Weighted Moving Average
7. 對稱加權 || Symmetric Weighted Moving Average
8. 雙重指數 || Double Exponential Moving Average
9. 三重指數 || Triple Exponential Moving Average
10. 高斯分佈 || Arnaud Legoux Moving Average
11. 提爾森T3 || Tillson T3 Moving Average
//##_________________________________________________________

Candle Mode: There are three versions, original, two-color and four-color.
燭台模式:預設模式只區分趨勢,可以改成原版蠟燭或四種顏色版本。

Length: The default is 14, usually no need to adjust.
平滑期數:預設值是14,基本上不用理它。

Occurrence: The default is 1. The range is 0~10. The larger the value, the more delayed. If zero will become too sensitive and noise.
滯後性:預設值是1。調整範圍是0~10,數值愈大信號愈延遲,如果值為0,會變得過於敏捷,那將會失去平滑的意義。

N multiple: The default is 0.618, can be set to 1. The range is 0.382~3.000.
倍數N:預設值是0.618,也可以設定1,最低是0.382,最大是3。

--------------------------*

1. Candle Mode can set the original candle, cancel candle trend color changes. However, the background will still be filled.
可以設定顯示原版的蠟燭線,背景與線並不會消失。

2. Four-color version of candles. It shows changes in trends and prices.
四色版本的蠟燭線,可以顯示趨勢與每日收盤價的變化。
Phát hành các Ghi chú:
Modify some bug.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?