liwei666

Cryptos Pump Hunter[liwei666]

liwei666 Cập nhật   
🔥 Cryptos Pump Hunter captured high volatility symbols in real-time, Up to 40 symbols can be monitored at same time.
Help you find the most profitable symbol with excellent visualization.


🔥 Indicator Design logic

🎯 The core pump/dump logic is quite simple

1. calc past bars highest and lowest High price, get movement by this formula
" movement = (highest - lowest) / lowest * 100 "
2. order by 'movement' value descending, you will get a volatility List
3. use Table tool display List, The higher the 'movement', the higher the ranking.


🔥 Settings

🎯 2 input properties impact on the results, 2 input impact on display effects, others look picture below.

  • pump_bars_cnt: lookback bar to calc pump/dump
  • resolution for pump: 1min to 1D
  • show_top1: when ranking list top1 change, will draw a label
  • show pump: when symbol over threhold, draw a pump lable🔥 How TO USE

🎯 only trade high volatility symbols
1. focus on top1 symbol on Table panel at top-right postion, trading symbols at label in chart.
2. Short when 'postion' ~ 0, Long when 'postion' ~ 1 on Table Cell


🎯 Monitor the symbols you like
1. 100+ symbols added in script, cancel remarks in code line if symbol is your want
2. add 1 line code if symbol not exist. if you want monitor 'ETHUSDTPERP ', then add
" ETHUSDTPERP = create_symbol_obj('BINANCE:ETHUSDTPERP'), array.unshift(symbol_a, ETHUSDTPERP ) "🎯 Alert will be add soon, any questions or suggestion please comment below, I would appreciate it greatly.

Hope this indicator will be useful for you :)

enjoy! 🚀🚀🚀


Phát hành các Ghi chú:
  • 1. add table setting properties, u can choose display position and size in charts
  • 2. add 2 event Alerts: top1_change and cryptos pump
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?