Adam-Szafranski

Williams %R + Keltner chanells - indicator (AS)

1)INDICATOR ---This indicator is a combination of Keltner channels and Williams %R.
It measures trend using these two indicators.
When Williams %R is overbought(above upper line (default=-20)) and Keltner lower line is below price indicator shows uptrend (green).
When Williams %R is oversold(below lower line (default=-80)) and Keltner upper line is above price indicator shows downtrend (red) .
Can be turned into a strategy quickly.
2) CALCULATIONS:
Keltner basis is a choosen type of moving average and upper line is basis + (ATR*multiplier). Same with lower but minus instead of plus so basiss – (ATR*multiplier)
Second indicator
Williams %R reflects the level of the close relative to the highest high for the lookback period
3)PLS-HELP-----Looking for tips, ideas, sets of parameters, markets and timeframes, rules for strategy -------OVERALL -every advice you can have
4) SIGNALS-----buy signal is when price is above upper KC and Williams %R is above OVB(-20). Short is exactly the other way around
5) CUSTOMIZATION:
-%R-------LENGTH/SMOOTHING/TYPE SMOOTHING MA
-%R-------OVS/MID/OVB -(MID-no use for now)
-KC -------LENGTH/TYPE OF MAIN MA
-KC-------MULTIPLIER,ATR LENGTH
-OTHER--LENGTH/TYPE OF MA - (for signal filters, not used for now)
-OTHER--SOURCE -src of calculations
-OTHER--OVERLAY - plots %R values for debugging etc(ON by default)

6)WARNING - do not use this indicator on its own for trading

7)ENJOY
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?