hundredtoamillion

Kviateq - Session Pivots for Crypto

hundredtoamillion Cập nhật   
Pretty much the exact same indicator as my other Session Pivots, however this one also shows the weekends and the session times are set to Bitmex exchange (note: I'm in a GMT+7 timezone myself).
Phát hành các Ghi chú:
Made a few significant changes - changed the session time to GMT times, color coded session times, cleaned up the code. Everything should be working perfectly now
Phát hành các Ghi chú:
Added custom timezones.
Cleaned up the code a tad.
Also tried changing the name to better tell what this indicator is about.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?