scarf

Wick Delta Buy/Sell Pressure

If you think of a perfect doji candle, where the wicks on top and bottom are exactly the same, that's a candle with a delta of 0. What this indicator does is show the delta/difference between wicks, if the top wick is longer than the bottom wick it show's sell pressure/bear interest, which is displayed as a red bar and vice versa for buy/bull pressure, which is shown as green bars. I added arrows for clarity.

It's a different way of visualising wicks, which can clarify sentiment and be a useful way to understand wicks better in general. One way to use it is to look for clusters of 3/4 larger bars in a row, which generally helps to determine future direction especially when seen at important levels.
Phát hành các Ghi chú: Updated to highlight the bigger/more important wicks

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?