QuantVue

Trendline Pivots [QuantVue]

QuantVue Cập nhật   
Trendline Pivots

The Trend Line Pivot Indicator works by automatically drawing and recognizing downward trendlines originating from and connecting pivot highs or upward trendlines originating from and connecting pivot lows.

These trendlines serve as reference points of potential resistance and support within the market.

Once identified, the trend line will continue to be drawn and progress with price until one of two conditions is met: either the price closes(default setting) above or below the trend line, or the line reaches a user-defined maximum length.

If the price closes(default setting) above a down trend line or below an up trend line, an "x" is displayed, indicating the resistance or support has been broken. At the same time, the trend line transforms into a dashed format, enabling clear differentiation from active non-breached trend lines.

This indicator is fully customizable from line colors, pivot length, the number lines you wish to see on your chart and works on any time frame and any market.

Don't hesitate to reach out with any questions or concerns.

We hope you enjoy!

Cheers.
Phát hành các Ghi chú:
Added the ability to configure alerts on the trendline pivots.
Phát hành các Ghi chú:
Added QuantVue to indicator title
Phát hành các Ghi chú:
Added team name to script.
Phát hành các Ghi chú:
Added the option to toggle Log or Regular scale.

Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?