fskrypt

Log-space MACD

This indicator is identical to regular MACD indicator except it is calculated in log space, which is useful for looking at long-term trends.
Phát hành các Ghi chú: add optional buy/sell signals
Phát hành các Ghi chú: update example chart
Phát hành các Ghi chú: update example chart again
Phát hành các Ghi chú: use ratios instead of hard offsets when plotting signals
Phát hành các Ghi chú: Improve EMA degradation qualities in the beginning of the chart and add optional Ehlers Super Smoother filter
Phát hành các Ghi chú: add a comment
Phát hành các Ghi chú: drop 1st candle for stability in the beginning
Phát hành các Ghi chú: change indicator colors, update chart
Phát hành các Ghi chú: update colors to make this script more usable in dark mode
Phát hành các Ghi chú: update study title
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?