UberTradingSystems

Chaikin Oscillator (ADL Oscillator) [UTS]

The Chaikin Oscillator is basically an oscillator version of the Accumulation / Distribution Index, also known as ADL Indicator.

General Usage
The indicator runs both above and below zero, made to denote whether an asset is in a bullish (above zero) or bearish (below zero) trend.
It can be used to confirm trends, as well as spot possible trading signals due to divergences.
A benefit of the oscillator version is that it can produce LONG or SHORT signals on zero line cross.

Moving Averages
4 different Moving Averages are available:
  • EMA (Exponential Moving Average)
  • SMA (Simple Moving Average)
  • VWMA (Volume Weighted Moving Average)
  • WMA (Weighted Moving Average)

Visit ubertradingsystems.com or send a direct message for information about indicator access.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?