Trendoscope

Volume Spike Analysis [Trendoscope]

The Volume Spike Analysis is designed to detect volume spikes in a trading instrument's data. Rather than relying on the traditional method of comparing volume to its moving average, this indicator employs a distinctive approach to ensure accuracy.

Methodology

  1. Historical Volume Comparison: The indicator first assesses the current bar's volume, say 100k, and looks back historically to determine the last instance when the volume was equal to or exceeded this level.
  2. High Volume Bar Gap Calculation: The intervals or gaps between high volume bars are recorded. These gaps help in determining how common or rare a particular volume spike is.
  3. Spike Magnitude Determination: Here, the extent of the volume spike is gauged in relation to either the median, lowest, or average volume of the intervening bars. The reference metric (median, lowest, or average) can be chosen by the user through the "Volume Spike Reference" input parameter.
  4. Spike Percentile Analysis: The calculated spike magnitude (as a percentage of the reference volume) is cataloged. This collection aids in understanding the relative intensity of the current volume spike when compared to previous spikes.
  5. Threshold Comparisons: The indicator then compares the calculated "High Volume Distance Percentile" to the "Last High Volume Distance Percentile" and the "Volume Spike Percentile" to the "Volume Spike Threshold". If these values surpass the preset thresholds, the current bar is flagged as a high volume or volume spike bar.

Visual Components
  1. Bar Highlighting: High volume or volume spike bars are accentuated with bright colors for easy identification. All other bars have increased transparency to reduce visual clutter.
  2. Distance from the High Volume Bar: Indication of the number of bars since the last high volume occurrence and its respective percentile.
  3. Comparative Factors: A factor representing the magnitude by which the current volume surpasses the lowest, median, and average volumes.
  4. Lowest, Median and Average Volumes: The lowest and median volumes are indicated by tooltips on lines marking the respective bars. The average volume is depicted as a dotted horizontal line, with a triangle marker tooltip revealing its value.

This indicator offers a nuanced analysis of volume spikes, aiding traders in making more informed decisions.


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?