martinweb

Hull Suite by InSilico Extended 2x Version

martinweb Cập nhật   
Just an extended version of InSilicos great Hull Suite

Added Functions
- Second Hull Indicator with all options
- HTF color fix for the bands and barcolors
Phát hành các Ghi chú:
- Candle color can be turned off fix.
- Added grouping
Phát hành các Ghi chú:
-Added VWAP Daily + Daily VWAP Candles
-Added VWAP Weekly & Monthly with custom timeframe option
-Added more bar coloration options
Phát hành các Ghi chú:
- Pinescript updated to V5
- Fixed transparency issues
- Alerts added for Hull 1 and Hull 2 trend change
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?