BigBeluga

Open Intrest / Volume / Liquidations (Suite) [BigBeluga]

This indicator is a suite of tools that aims to provide traders with efficient metrics to analyze the market in a different way, such as various types of Open Interest, Intraday Volume, and Liquidations.

This indicator can both save time and also provide a different approach to the usual price action trading style.

🔶 FEATURES

The indicator contains the following features:

Open Interest Suite
- Delta OI
- Net longs and shorts
- OI Relative Strength Index

Intraday Volume Suite
- Bullish and Bearish LTF Volume
- CVD
- Delta Volume

Liquidations Suite
- Long and Short Liquidations
- Cumulative Liquidations

🔶 EXAMPLE OF SUITE


In the example above, we can see how we can plot long and short positions, both opening and closing out.

This can give a unique way to view which side is the strongest but also which side has the most resting liquidity.

For example, if more longs are entering the market, it also means more liquidity for longs and vice versa.


Or, for example, plotting the delta OI will allow the user to see big percentages in change and spot big areas of position closing out.

This presents a fascinating method for observing numerous positions closing out in conjunction with a surge of liquidations, which could indicate a potential reversal in price.


Here, we can see a basic example of using intraday volume on a 1m LTF.

With this, we are able to see both bullish and bearish volume of the same candle, very useful to see both volumes traded in the same candle.


Using the CVD to see the overall direction based purely on the volume and spot divergence, for example, the price in an uptrend but CVD going down, indicating weak shorts in the market or trapped shorts.


Or simply view liquidations happening in the market in a very different way, both long and short liquidation at the same time + the option to use multi-timeframe liquidations.

🔶 CONCLUSION

The idea of this script is to provide a set of tools in a unique script to optimize time and analyze the market in both a quick way and in a different way than usual.

Get Access to BigBeluga indicators: www.stratify.trade

Join our free discord for updates : discord.gg/NrG7N6rW2k

All scripts & content provided by BigBeluga are for informational & educational purposes only.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?