HeWhoMustNotBeNamed

Double Top/Bottom - Ultimate (OS)

HeWhoMustNotBeNamed Premium Cập nhật   
This is zigzag based double top /bottom indicator. Code is same as : Double-Top-Bottom-Ultimate
But, republishing it to make it available open source.

Double Top:

  • Recognition - Checks on Zigzag if LH is followed by HH
  • Confirmation - When low crosses under last lower pivot point on zigzag
  • Invalidation - When high crosses over HH


Double Bottom:

  • Recognition - Checks on Zigzag if HL is followed by LL
  • Confirmation - When high crosses over last higher pivot point on zigzag
  • Invalidation - When low crosses under LL

Few input options:

  • Option to display risk per reward which defines how steep is the W-M triangle. This is simply the ratio of price difference between mid point to top most and bottom most points. In case of double top , downside is considered as reward and upside is considered as risk and with double bottom , downside is considered as risk and upside is considered as reward. Lower risk per reward signifies better trade.
  • Option to display stats which shows number of occurances of double top and bottom and how many times price crossed confirmation point and invalidation point (which are also marked with dashed lines) Stats are color coded. Higher confirmation rates are colored in shades of green, lower confirmation rates are colored in shades of orange whereas the neutral confirmation rates are coloed in light yellow.
Phát hành các Ghi chú:
Added max_bars_back for resolve issue with historical bars.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed runtime error

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?