thequantscience

GARCH Volatility Estimation - The Quant Science

The GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) model is a statistical model used to forecast the volatility of a financial asset. This model takes into account the fluctuations in volatility over time, recognizing that volatility can vary in a heteroskedastic (i.e., non-constant variance) manner and can be influenced by past events.


The general formula of the GARCH model is:

σ²(t) = ω + α * ε²(t-1) + β * σ²(t-1)

where:

σ²(t) is the conditional variance at time t (i.e., squared volatility)
ω is the constant term (intercept) representing the baseline level of volatility
α is the coefficient representing the impact of the squared lagged error term on the conditional variance
ε²(t-1) is the squared lagged error term at the previous time period
β is the coefficient representing the impact of the lagged conditional variance on the current conditional variance

In the context of financial forecasting, the GARCH model is used to estimate the future volatility of the asset.

HOW TO USE
This quantitative indicator is capable of estimating the probable future movements of volatility. When the GARCH increases in value, it means that the volatility of the asset will likely increase as well, and vice versa. The indicator displays the relationship of the GARCH (bright red) with the trend of historical volatility (dark red).

USER INTERFACE

Alpha: select the starting value of Alpha (default value is 0.10).

Beta:select the starting value of Beta (default value is 0.80).

Lenght: select the period for calculating values within the model such as EMA (Exponential Moving Average) and Historical Volatility (default set to 20).

Forecasting: select the forecasting period, the number of bars you want to visualize data ahead (default set to 30).

Design: customize the indicator with your preferred color and choose from different types of charts, managing the design settings.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?