PINE_LABS

True Strength [PINESCRIPTLABS]

This indicator is an implementation of the "True Strength Index" (TSI) developed by PINE_LABS for the Pine Script trading platform on TradingView. The True Strength Index is a technical indicator used to measure the strength and direction of a trend in a financial asset.

Here's an explanation of how this particular indicator works:

Buy Signal:
A buy signal is generated when the value of the True Strength Index (TSI) falls at or below the specified buy_tsi_value. This indicates a potential buying opportunity as the TSI suggests that the asset might be oversold or experiencing a potential reversal. When this condition is met, a green triangle shape is plotted below the corresponding price bar, indicating a potential buy signal.

Sell Signal:
Conversely, a sell signal is generated when the value of the TSI rises to or above the specified sell_tsi_value. This implies a potential selling opportunity as the TSI indicates that the asset might be overbought or facing a possible reversal. When this condition is met, a red triangle shape is plotted above the corresponding price bar, indicating a potential sell signal.

Note:
When we observe that the value of TSI (blue line) crosses above our parameter called TSI Sell (red Plot) it will open a sell operation, and on the contrary when our TSI (blue line) crosses below our TSI parameter ( Green Plot) will open a buy trade.


Este indicador es una implementación del "True Strength Index" (TSI) desarrollada por PINE_LABS para la plataforma de trading de Pine Script en TradingView. El True Strength Index es un indicador técnico que se utiliza para medir la fuerza y la dirección de una tendencia en un activo financiero.

Aquí hay una explicación de cómo funciona este indicador en particular:
Señal de Compra:
Una señal de compra se genera cuando el valor del Índice de Fuerza Verdadera (TSI) cae igual o por debajo del valor especificado en buy_tsi_value. Esto indica una posible oportunidad de compra, ya que el TSI sugiere que el activo podría estar sobrevendido o experimentando una reversión potencial. Cuando se cumple esta condición, se traza un triángulo verde debajo de la barra de precios correspondiente, indicando una posible señal de compra.

Señal de Venta:
Por otro lado, se genera una señal de venta cuando el valor del TSI sube igual o por encima del valor especificado en sell_tsi_value. Esto implica una posible oportunidad de venta, ya que el TSI indica que el activo podría estar sobrecomprado o enfrentando una posible reversión. Cuando se cumple esta condición, se traza un triángulo rojo encima de la barra de precios correspondiente, indicando una posible señal de venta.

Nota:
Cuando observamos que el valor de TSI ( linea azul) , cruza por arriba de nuestro parámetro llamado TSI Sell ( Plot rojo) abrirá una operacion de venta, y por el contrario cuando nuestro TSI ( linea azul) cruza por abajo de nuestro parámetro TSI ( Plot Verde) abrirá una operacion de compra.Get Access to Pinescriptlabs Indicators www.pinescriptlabs.com/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?