cheatcountry

Ehlers Instantaneous Phase Dominant Cycle [CC]

The Instantaneous Phase Dominant Cycle was created by John Ehlers (Stocks & Commodities V. 18:3 (16-27)) and this is one of many similar indicators that I will be publishing from Ehlers in the next few months that calculate the current dominant cycle period. The cycle period can be used in multiple ways but generally this means that if the stock is currently at a low then the current cycle period will tell you when the next lowest low will get hit or vice versa. This is also useful for using this cycle period as an input for other indicators to provide a very good adaptive length. Let me know how you wind up using these indicators in your daily trading. I have included the same buy and sell signals from my recent Hilbert Transform and so buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?