loxx

Fractal-Dimension-Index-Adaptive Trend Cipher Candles [Loxx]

Fractal-Dimension-Index-Adaptive Trend Cipher Candles is a candle coloring indicator that shows both trend and trend exhaustion using Fractal Dimension Index Adaptivity. To do this, we first calculate the dynamic period outputs from the FDI algorithm and then we injection those period inputs into a correlation function that correlates price input price to the candle index. The closer the correlation is to 1, the lighter the green color until the color turns yellow, sometimes, indicating upward price exhaustion. The closer the correlation is to -1, the lighter the red color until it reaches Fuchsia color indicating downward price exhaustion. Green means uptrend, red means downtrend, yellow means reversal from uptrend to downtrend, fuchsia means reversal from downtrend to uptrend.

What is the Fractal Dimension Index?
The goal of the fractal dimension index is to determine whether the market is trending or in a trading range. It does not measure the direction of the trend. A value less than 1.5 indicates that the price series is persistent or that the market is trending. Lower values of the FDI indicate a stronger trend. A value greater than 1.5 indicates that the market is in a trading range and is acting in a more random fashion.

Included
  • Loxx's Expanded Source Types

Related indicators:

Adaptive Trend Cipher loxx]

CFB-Adaptive Trend Cipher Candles

Dynamic Zones Polychromatic Momentum Candles

RSI Precision Trend Candles

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?