KioseffTrading

Bull Vs Bear Visible Range VP [Kioseff Trading]

Hello!

This Script “Bull vs Bear Visible Range VP” Calculates Bull & Bear Volume Profiles for the Visible Range Alongside a Delta Ladder for the Visible Period!

Features

Volume Profile Anchored to Visible Range
Delta Ladder Anchored to Visible Range
Bull vs Bear Profiles!
Standard Poc and Value Area Lines, in Addition to Separated POCs and Value Area Lines for Bull Profiles and Bear Profiles
Configurable Value Area Target
Curved Profiles
Up to 9999 Profile Rows per Visible Range
Stylistic Options for Profiles

This Script Generates Bull vs. Bear Volume Profiles for the Visible Range!

Up to 9999 Volume Profile Levels (Price Levels) Can Be Calculated for Each Profile, Thanks to the New Polyline Feature, Allowing For Less Aggregation / More Precision of Volume at Price and Volume Delta.

Bull vs Bear Profiles

 
The Image Above Shows Primary Functionality!

Green Profiles = Buying Volume
Red Profiles = Selling Volume

 
Bullish & Bearish Pocs for the Visible Range Are Displayable!

 
Profiles Can Be Anchored on the Left Side for a More Traditional Look.


The indicator is robust enough to calculate on "small price periods", or for a price period spanning your entire chart fully zoomed out!

That’s About It :D

This Indicator Is Part of a Series Titled “Bull vs. Bear” - A Suite of Profile-Like Indicators I Will Be Releasing Over Coming Days. Thanks for Checking This Out!

If You Have Any Suggestions Please Feel Free to Share!


•Access to Next-Gen Optimization Tools: www.kiosefftrading.com

•Discord Server: discord.gg/3cKVU28Z9Z
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?