traderharikrishna

PSAR-Support Resistance

traderharikrishna Cập nhật   
Parabolic Support Resistance -PSAR SR is based on the Dynamic Reversal Points of Price. This indicator eliminates the false signals of regular Parabolic SAR (Stop and Reverse). The Price of previous SAR Reversal point is plotted as Support and Resistance. The idea is to trade only after the previous reversal point is crossed and a new candle formation above / below the support resistance lines.
Price moves sideways in between the S/R Lines mostly.

Buy and Sell Signals are based on normal P-SAR settings however this S/R must be considered. Please be aware that the indicator cannot be used as a stand alone. Please make required confirmations before going into action.


Disclaimer: Please use it at your own Risk.
Phát hành các Ghi chú:
Added Alert
Added MTF Support for SAR S/R
EMA Lines Plotted for Confirmations
Phát hành các Ghi chú:
PSAR Cloud Support Resistance Enabled.
* By Plotting SR lines by 10 candles, this SR Cloud acts as a Parabolic SAR S/R using previous 10 candles. Its easy to take trades in sideways market.
* During Sideways Candles swing between the Hi and Low of the Cloud.
* Plot from Higher Timeframe provides extra Support.
I have used offset=10 and timeframe=15 on a 5min chart for demonstration
*Avoid Trades when price moves into the cloud.
* Working is similar to inchimoku cloud. But here we use Parabolic SAR to provide dynamic support and resistance.
*stop loss can be placed below the candles first line of the cloud.
* take profit can be the projected cloud which acts as S/R

Please make sure you use HA candles that provides extra confirmation of trend

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?