lmatl

Pivot order block boxes [LM]

lmatl Cập nhật   
Hello traders,

let me intoduce you pivot order block boxes. The idea is find the pivot point that within the right side count of candles achieved some percentage change and in that way filter out important pivots. Once the pivot point is found and matches the volatility condition then from the left side of pivot first candle that is up candle for pivot high and down candle for pivot low, could be also the pivot candle itself is selected and rendered high and low of that candle. The premise behind is that those are the levels profesional traders are buying.

It has two settings that you can change at your will, it also enables hide/show particular pivot setting

Hope you will enjoy as I enjoyed to write it.

Lukas
Phát hành các Ghi chú:
max_bar_count added to 500 to avoid fails with using higher pivot setting
Phát hành các Ghi chú:
update to version 5

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?