racer8

Exertion Meter

racer8 Cập nhật   
Hello traders, today I wanted to present you something special. I present you the Exertion Meter!

Created from scratch, this idea is based on a theory of mine called "Exertion".

Exertion occurs when price moves beyond the previous bar's range thus it has "exerted itself".

The idea is that when price moves a lot, it exerts a lot of energy which eventually leads to calmer motion, usually in the direction price has exerted itself.

Now, when price has exerted itself a lot in a particular direction, it's telling you that it will likely continue in that direction.

Once this happens, it will gradually calm down until price begins the cycle again, exerting itself in either the same or opposite direction.

This theory is similar to the theory of expansion & contraction phases.

This indicator attempts to show you where price has exerted itself by giving you a two lines cross signal.

The default settings are recommended, but experimentation is encouraged to fit your own personal system.

Both settings control the standard deviation line ( aka . Upper Bollinger Band ).

Enjoy, and hit the follow button to get easy access to all my indicators and to follow my latest publications!
Phát hành các Ghi chú:
Changed colors of standard deviation line (red > blue)
Phát hành các Ghi chú:
Added a third parameter: (Line 1 Length)
Phát hành các Ghi chú:
Added background colors to show when signal occurs :)
Phát hành các Ghi chú:
changed background color.red to na.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?