Dillon_Grech

Indicator - ATR Profit Loss - DG

Hi Traders,

This is an on chart indicator that can be used for setting take profit and stop losses very easily using the Average True Range Indicator (ATR). Using a volatility adjusted TP and SL will allow you to set your targets and losses based on market conditions. In the settings, you are able to adjust how much of a multiplier you require depending on your risk tolerance and strategy. For those that follow the NNFX method, the defult settings are preset to 1xATR TP and 1.5xATR SL.

How to use:
- For longs, 'isLong' box must be ticked, for shorts, this box is unticked
- For longs, green line is TP, red line is SL
- For shorts, red line is TP, green line is SL

Regards,
Dillon Grech

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?