SpreadEagle71

TSI Market Timer + Volatility Meter

SpreadEagle71 Cập nhật   
This is the TSI Market Timer. It is years in the making and it is comprised of four indicators in one. The stock (or source) is run through an indicator called the True Strength Indicator with settings(5,15) , then the TSI is run on both the Index(SPY) by default and what I call a Trigger line which is basically the TSI applied to the DXY (US Dollar Index).

Midline Volatility Indicator:
Lastly, we have a volatility indicator on the midline. The colors of the midline indicate levels of volatility. For the lowest volatility in the last 100 days, the dot turns dark blue. For the lowest volatility in 30 days, the dot turns aqua. For regular volatility, it remains orange. And last, for higher volatility of the last 100 days, it turns red. These are more or less arbitrary but they do come in handy.

Settings for Green/Red Shading:
Next on the indicator are the settings. You can toggle a color change between the stock/source and the index(spy). If the stock/source is greater than the index, it will color the area in between a green and if it is below the index, it will be red.

There is also a toggle for the stock/source and the trigger/DXY. This will also show green when the stock is above the trigger and red if it is below the trigger.
By turning on both of these, you get light green and dark green areas as well as red and darker red areas. The lighter green represent when the stock is above both the index and the trigger and conversely for the red areas.

Settings for vertical line crossings:
When the stock crosses the trigger/dxy line, it shows a green vertical line signal. When the stock crosses below the trigger/dxy, a red vertical line is shown.
You can turn these off by toggling them in the settings.


Stacked Condition:
Lastly, we have a "stacked condition" which shows up as a white triangle at the bottom when the condition of the stock being above the index and the trigger below the zero line.

New Highs:
If you see the stock line turn lime green, this indicates a new high was reached for the last 255 days/periods. This is like a new 52 week high signal.

Note:
This indicator is made mostly for the stock market. It may work ok during the week for crypto but using the trigger/dxy and index lines on the weekends doesn't work too well as they will be flat.
Also note that this indicator is not a recommendation to buy or sell any stock/instrument. It is only a study of market conditions. Any analysis should be followed up with volume analysis or other confirming indicators.

Phát hành các Ghi chú:
This is the TSI Market Timer. It is years in the making and it is comprised of four indicators in one. The stock (or source) is run through an indicator called the True Strength Indicator with settings(5,15) , then the TSI is run on both the Index(SPY) by default and what I call a Trigger line which is basically the TSI applied to the DXY (US Dollar Index).

Midline Volatility Indicator:
Lastly, we have a volatility indicator on the midline. The colors of the midline indicate levels of volatility. For the lowest volatility in the last 100 days, the dot turns dark blue. For the lowest volatility in 30 days, the dot turns aqua. For regular volatility, it remains orange. And last, for higher volatility of the last 100 days, it turns red. These are more or less arbitrary but they do come in handy.

Settings for Green/Red Shading:
Next on the indicator are the settings. You can toggle a color change between the stock/source and the index(spy). If the stock/source is greater than the index, it will color the area in between a green and if it is below the index, it will be red.

There is also a toggle for the stock/source and the trigger/DXY. This will also show green when the stock is above the trigger and red if it is below the trigger.
By turning on both of these, you get light green and dark green areas as well as red and darker red areas. The lighter green represent when the stock is above both the index and the trigger and conversely for the red areas.

Settings for vertical line crossings:
When the stock crosses the trigger/dxy line, it shows a green vertical line signal. When the stock crosses below the trigger/dxy, a red vertical line is shown.
You can turn these off by toggling them in the settings.


Stacked Condition:
Lastly, we have a "stacked condition" which shows up as a white triangle at the bottom when the condition of the stock being above the index and the trigger below the zero line.

New Highs:
If you see the stock line turn lime green, this indicates a new high was reached for the last 255 days/periods. This is like a new 52 week high signal.

Note:
This indicator is made mostly for the stock market. It may work ok during the week for crypto but using the trigger/dxy and index lines on the weekends doesn't work too well as they will be flat.
Also note that this indicator is not a recommendation to buy or sell any stock/instrument. It is only a study of market conditions. Any analysis should be followed up with volume analysis or other confirming indicators.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?