ARUN_SAXENA

EPS & revenue

ARUN_SAXENA Cập nhật   
This Table shows Quarterly Earning per share & Quarterly revenue of any stock .

Phát hành các Ghi chú:
Updated Relative volume w.r.t. 50 days average and 50 days turnover, best works on daily time frame.
Phát hành các Ghi chú:
Relative Volume 50 added with the title
using the setting button Relative volume length could be selected and % with respect to Relative volume is shown with the title name.

Feel free to use this script.

comments and suggestions are appreciated.
Phát hành các Ghi chú:
Relative volume chart line removed.
Phát hành các Ghi chú:
minor changes
Phát hành các Ghi chú:
Relative volume color changed to green.
Phát hành các Ghi chú:
turnover 50 days (in Cr.) changed to daily.
Phát hành các Ghi chú:
Improved than before ,
Best worked in Daily time frame.
Added R vol
Added Tripe Moving average added with forcasting.
Added 52 week high low
down from 52 Week high
Up from 52 week low
Inside candle highlighted in chart .

by using this script it will save your time analysis time .

Special thanks thanks to @VCPSwing for suggesting improvement.

Feel free to use this script.
Feedback and suggestions are welcomed.
Phát hành các Ghi chú:
Did some minor improvement
Phát hành các Ghi chú:
Fixed error
Phát hành các Ghi chú:
inside candle highlighted with blue dot.
border added .
some visual changes made.
Phát hành các Ghi chú:
....
Phát hành các Ghi chú:
some minor improvements.
Phát hành các Ghi chú:
Text color improved (changed to Black)
Phát hành các Ghi chú:
EPS error solved.
Phát hành các Ghi chú:
Operating Profit Margin data added.
Phát hành các Ghi chú:
3 moving average added in script can be customized using setting option , color , linewidth, show/hide can be done.
Phát hành các Ghi chú:
updated color conditions.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?