AlphaViz

JavaScript-style Debug Console

AlphaViz Cập nhật   
This library provides a JavaScript-style debug console to Pine Coders. It supports the most commonly used utilities from the WHATWG Console Standard including the following:

 • console.log
 • console.debug
 • console.info
 • console.warn
 • console.error
 • console.assert
 • console.count
 • console.countReset
 • console.group
 • console.groupEnd
 • console.clear

In addition to the WHATWG standard, this library also supports the following methods:

 • console.show
 • console.hide

FEATURES

 • Follows the WHATWG Console Standard, which is widely adopted by all major JavaScript runtimes including browsers and Node.js.
 • Provides an out-of-box UI with pre-configured theming, ensuring a clean and professional-looking console.
 • Allows for easy UI customizations to fit your personal preferences.
 • Has extremely simple import and initialization, making it easy to integrate with your existing codebase.

USAGE

1. Import this library:

import algotraderdev/Console/1

2. Initialize the console object:

var console = Console.new()

// You can also specify optional params to customize the look & feel.
var console = Console.new(
  position = position.bottom_right,
  max_rows = 50,
  width = 0,
  text_size = size.normal,
  background_color = #000000CC,
  timestamp_color = #AAAAAA,
  info_message_color = #DDDDDD,
  debug_message_color = #AAAAAA,
  warn_message_color = #FFEB3B,
  error_message_color = #ff3c00)

3. Use the console object to debug your code. Here are some examples:

// Basic logging
console.log('hello world!') // prints 'hello world'
console.warn('warn') // prints 'warn' in yellow
console.error('error') // prints 'error' in red
console.clear() // clears the console

// Assertion
console.assert(a.isEmpty(), 'array should be empty') // prints 'assertion failed: array should be empty' if the array is not empty

// Counter
console.count('fooFunction') // prints 'fooFunction: 1'
console.count('fooFunction') // prints 'fooFunction: 2'
console.countReset('fooFunction') // resets the counter
console.count('fooFunction') // prints 'fooFunction: 1'

// Group
console.log('A')
console.group()
console.log('B')
console.group()
console.log('C')
console.log('D')
console.groupEnd()
console.log('E')
console.groupEnd()
console.log('F')
// prints
// A
//   B
//     C
//     D
//   E
// F

// Hide and show
console.hide()
console.show()
Phát hành các Ghi chú:
Improve performance by not using `var` for constants.
Phát hành các Ghi chú:
It seems that PineScript has released a new version that's not backward compatible and led to the following error in the script: "Invalid object name: log. Namespaces of built-ins cannot be used."
As a result, I had to modify the variable names in the script to bypass the issue.
Phát hành các Ghi chú:
Always set the timezone as `syminfo.timezone` when calling `str.format_time`. It seems that in a new version of PineScript compiler the timezone parameter is no longer optional.

专业缠论指标: alphaviz.pro/chanlun
Email: contact@alphaviz.pro
Discord: discord.gg/w2fFtNega4
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.