BogdanCiocoiu

Bogdan Ciocoiu - Greuceanu

Description
This indicator is an entry-level script that simplifies volume interpretation for beginning traders.
It is a handy tool that removes all the noise and focuses traders on identifying potential smart money injections.

Uniqueness
This indicator is unique because it introduces the principle of a moving average in the context of volume and then compares it with tick-based volume.
Its uniqueness is reflected in the ability to colour code each volume bar based on the intensity of each relevant (volume) unit whilst comparing it with the volume moving average.
Another benefit of this indicator is the colour coding scheme that removes volume below a particular threshold (default set to 1) under the volume moving average.
In addition to the above features, the indicator differentiates the colour of each bar by price direction.

Open source re-use
To achieve this functionality several open source indicators have been used an integrated within the current one.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?