TL_ID

TL Waves

I created this indicator inspired by the miyuki waves indicator by eto_miyuki. In my indicator we have 17 types of moving averages which can be selected in the settings.

It is a trend indicator, the base of the wave is a moving average and 4 Average True Range (ATR) Bands derived from the baseline are formed.

There are also 3 moving averages in a guppy style, these 3 moving averages can also be configured.

The moving average options are:

SMA ---> Simple
WMA ---> Weighted
VWMA ---> Volume Weighted
EMA ---> Exponential
DEMA ---> Double EMA
ALMA ---> Arnaud Legoux
HMA ---> Hull MA
SMMA ---> Smoothed
LSMA ---> Least Squares
KAMA ---> Kaufman Adaptive
TEMA ---> Triple EMA
ZLEMA ---> Zero Lag
FRAMA ---> Fractal Adaptive
VIDYA ---> Variable Index Dynamic Average
JMA ---> Jurik Moving Average
T3 ---> Tillson
TRIMA ---> Triangular

All settings are available for changing inputs.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?