veryfid

Volume Panel

veryfid Cập nhật   
Displays volume data in panel on bottom right of screen. Shows current bar, change from last bar and average of last 20 bars. This number can be changed in settings if you wish to have the average calculated on a different amount of bars.
Phát hành các Ghi chú:
- added fix for shortening numbers. Shout outs to all that noticed and helped with problem.
Phát hành các Ghi chú:
Cleaned script.
Phát hành các Ghi chú:
rounding issue
Phát hành các Ghi chú:
Fixed billion rounding
Phát hành các Ghi chú:
Thanks to a suggestion from @Slava_WT text size and panel width is now adjustable in settings.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?