script051

Auto Round levels by Script051

This indicator is designed to show psychological levels/round levels.

The difference between this version and the others is that :
It will automatically show round levels for each symbol you select without having to enter "tick value" manually.

Settings
  • Gap : If the value is equal to zero, the round levels will be found automatically, but if you change the value, the gap between the lines will be adjusted based on the value you specified.
  • X2 and /2 : doubles or halves the distance between round lines
  • Number of lines : Specifies the number of lines to be displayedIf you tried tons of strategies, but no result.
Try this one (probably the last one too).
script051.com
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?