veryfid

Support and Resistance

veryfid Premium Updated   
This indicator shows three types of support and resistance lines: Horizontal, Parallel (using linear regression ) and Fibonacci Retracement . Lines can be adjusted or turned on and off in settings. A great tool for setting up entries, exits and locating pivot points .
Phát hành các Ghi chú: Added:
New options to extend horizontal and parallel lines left.
Extra Fibonacci lines (Can be modified and turned on in settings)
Here is new default configuration.
All the Fibonacci lines turned on and other lines turned off.
All lines turned on and extended.
All lines turned on and extended.
Phát hành các Ghi chú: Minor update. Added an option to hide Fibonacci lines and also added an option to draw a SMA 200 line.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?