khiemHS

VSA 2

7380 lượt xem
352
Volume spread analyst with price action
Phát hành các Ghi chú: Volume spread analyst
Automatic Rs/sp
Three candles strategy
Insidebar can change
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?