mickes

Signals and pivot divergences

mickes Cập nhật   
Script that shows buy and sell signals for multiple indicators and divergences when there's a pivot in the price chart. The defaults are from my own laboration and don't hesitate to share your settings!

Best of trading luck!
Phát hành các Ghi chú:
Hi all!

Here's an update for this indicator. There's a bunch of things but I will try to list most of them below.

  • Add volume as possible divergence
  • Add a pivot on the 'end' (for simpler live trading) that doesn't require bars to the right to pivot (is therefore faster and can be more unreliable than 'real' pivots (but will be removed later))

I've also been noted that I credited @LonesomeTheBlue (for some indicators) in the code but not in text, so here it is! Thank you!

Best of trading!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?