Sofien-Kaabar

K's Pivot Points

Pivot points are a popular technical analysis tool used by traders to identify potential levels of support and resistance in a given timeframe. Pivot points are derived from previous price action and are used to estimate potential price levels where an asset may experience a reversal, breakout, or significant price movement.

The calculation of pivot points involves a simple formula that takes into account the high, low, and close prices from the previous trading session or a specific period. The most commonly used pivot point calculation method is the "Standard" or "Classic" method. Here's the formula:

Pivot Point (P) = (High + Low + Close) / 3

In addition to the pivot point itself, several support and resistance levels are calculated based on the pivot point value.

K's Pivot Points try to enhance them by incorporating multiple elements and by applying a re-integration strategy to validate two events:

* Found_Support: This event represents a basing market that is bound to recover or at least shape a bounce.
* Found_Resistance: This event represents a toppish market that is bound to consolidate or at least shape a pause.

K's Pivot Points are calculated following these steps:

1. Calculate the highest of highs for the previous 24 periods (preferably hours).
2. Calculate the lowest of lows for the previous 24 periods (preferably hours).
3. Calculate a 24-period (preferably hours) moving average of the close price.
4. Calculate K's Pivot Point as the average between the three previous step.
5. To find the support, use this formula: Support = (Lowest K's pivot point of the last 12 periods * 2) - Step 1
6. To find the resistance, use this formula: Resistance = (Highest K's pivot point of the last 12 periods * 2) - Step 2

The re-integration strategy to find support and resistance areas is as follows:
* A support has been found if the market breaks the support and shapes a close above it afterwards.
* A resistance has been found if the market surpasses the resistance and shapes a close below it afterwards.

The lookback period (whether 24 and 12) can be modified but the default versions work well.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?