LazyBear

DEnvelope [Better Bollinger Bands]

*** ***

Bollinger Bands (BB) usually expand quickly after a volatility increase but contract more slowly as volatility declines. This extended time it takes for BB to contract after a volatility drop can make trading some instruments using BB alone difficult or less profitable.

In the October 1998 issue of "Futures" there is an article written by Dennis McNicholl called "Better Bollinger Bands", in which the author recommends improving BB by modifying:
- the center line formula &
- different equations for calculating the bands.

These bands, called "DEnvelope", follow price more closely and respond faster to changes in volatility with these modifications.

Fore more indicators, check out my "Master Index of indicators" (Also check my published charts page for new ones I haven't added to that list):

More scripts related to DEnvelope:
------------------------------------------------
- DEnvelope Bandwidth: pastebin.com/jz6QL45G
- DEnvelope %B : pastebin.com/r4XfrDvd

Sample chart with above indicators: www.tradingview.com/v/dK1uhbN8/

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: https://www.tradingview.com/v/4IneGo8h/
//
study("DEnvelope [LazyBear]", shorttitle="DENV_LB", overlay=true)
lb=input(20, title="DEnvelope lookback length")
de=input(2, title="DEnvelope band deviation")
alp=2/(lb+1)
src=hlc3
mt=alp*src+(1-alp)*nz(mt[1])
ut=alp*mt+(1-alp)*nz(ut[1])
dt=((2-alp)*mt-ut)/(1-alp)
mt2=alp*abs(src-dt)+(1-alp)*nz(mt2[1])
ut2=alp*mt2+(1-alp)*nz(ut2[1])
dt2=((2-alp)*mt2-ut2)/(1-alp)
but=dt+de*dt2
blt=dt-de*dt2
plot(but, color=red, linewidth=2)
plot(dt, color=gray)
plot(blt, color=green, linewidth=2)