Chỉ báo Envelope (ENV)

Chỉ báo Envelope (ENV)

Chỉ báo Envelope (ENV) Trung bình trượt là một chỉ báo dải. ENV hiển thị một đường bao trên đường cơ sở và một đường bao dưới đường cơ sở. Đường cơ sở là đường trung bình trượt, hoặc đường trung bình trượt đơn giản hoặc đường trung bình trượt hàm mũ. Các đường bao được thiết lập tỷ lệ phần trăm (người dùng xác định) từ đường cơ sở. Đường bao là một chỉ báo tốt cho việc xác định xu hướng cũng như xác định các điều kiện quá mua và quá bán.
 
Đọc thêm về Envelope.
Hiển thị thêm Script
1
2
1
2