My very first indicator in Pine Script with two alert conditions for trading bots.
It's based on "Pump Catcher" by @joepegler

I modified some parts, hopefully improved the usability and enabled alerts, so you can use it to trigger bots like 3commas via webhooks.

Pump Alerts 🚀 attempts to "detect moments of abnormal and accelerating increase in volume" AKA "pumps". Small and big pumps.
I recommend using it on small timeframes like 1 to 15 min and tinkering with the lookback period as well as threshold values.
Other than that it's pretty self-explanatory and beginner-friendly.

Free and Open Source. Let me know how you use it!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?