Dicargo_Beam

RSI is in Normal Distribution?

Does RSI Follow a Normal Distribution?

The value of RSI was converted to a value between 0~2, 2~4, ..., 98~100, and the number of samples was graphed.

The Z values are expressed so that the values corresponding to 30 and 70 of the RSI can be compared with the standard normal distribution.

Additionally, when using the RSI period correction function of the 'RSI Candle Advanced V2' indicator that I made before, it shows no change in standard deviation.RSI는 정규분포를 따를까요

RSI의 값을 0~2, 2~4, ..., 98~100 사이 값으로 변환하고 그 표본 갯수를 그래프로 표현하였습니다.

Z 값은 RSI의 30, 70에 해당하는 값을 표준정규분포와 비교할 수 있도록 표현하였습니다.

추가적으로 제가 예전에 만들었던 'RSI Candle Advanced V2' 지표의 RSI 기간 보정 함수를 사용할 경우 표준편차의 변화가 없음을 보입니다.


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?