nonamealgo

MA Correlation Coefficient

This script helps you visualize the correlation between the price of an asset and 4 moving averages of your choice. This indicator can help you identify trendy markets as well as trend-shifts.

Disclaimer
Bear in mind that there is always some lag when using Moving-Averages, hence the purpose of this indicator is as a trend identification tool rather than an entry-exit strategy.

Working Principle
The basic idea behind this indicator is the following:

 • In a trendy market you will find high correlation between price and all kinds of Moving-Averages. This works both ways, no matter bull or bear trend.
 • In sideways markets you might find a mix of correlations accross timeframes (2018) or high correlation with Low-Timeframe averages and low correlation with High-Timeframe averages (2021/2022).
 • Trend shifts might be characterised by a 'staircase' type of correlation (yellow), where the asset regains correlation with higher timeframe averages

  Indicator Options

  1. Source: data used for indicator calculation

  1. Correlation Window: size of moving window for correlation calculation

  2. Average Type:

 • Simple-Moving-Average (SMA)
 • Exponential-Moving-Average (EMA)
 • Hull-Moving-Average (HMA)
 • Volume-Weighted-Moving-Average (VWMA)

  3. Lookback: number of past candles to calculate average

  4. Gradient: modify gradient colors. colors relate to correlation values.

  Plot Explanation

  The indicator plots, using colors, the correlation of the asset with 4 averages. For every candle, 4 correlation values are generated, corresponding to 4 colors. These 4 colors are stacked one on top of the other generating the patterns explained above. These patterns may help you identify what kind of market you're in.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?