ClearTradingMind

Supertrend with RSI OB/OS Arrows @ClearTradingMind

https://t.me/cleartradingmind

Supertrend with RSI OB/OS Arrows

Credit: KingForex2022 (ClearTradingMind)

Overview:
This indicator combines the power of Supertrend and RSI to help traders identify potential trend reversals and overbought/oversold conditions in the market. The Supertrend component highlights the prevailing trend direction, while RSI (Relative Strength Index) signals potential reversal points based on overbought and oversold levels.

Parameters:
- Supertrend Settings:
- ATR Length: 50
- Factor: 10.0

- RSI Settings:
- Period: 14
- Oversold Level: 30
- Overbought Level: 70

How to Use:
- Supertrend: The colored line indicates the current trend direction. Green for an uptrend and red for a downtrend.

- RSI Arrows:
- Buy Arrow: Plots when the Supertrend is in a downtrend (red) and RSI crosses below the oversold level (30).
- Sell Arrow: Plots when the Supertrend is in an uptrend (green) and RSI crosses above the overbought level (70).

Note: This indicator is best used in conjunction with other analysis tools for comprehensive trade decision-making. Always consider risk management principles when trading.

*Disclaimer: Trading involves risk, and past performance is not indicative of future results. Use this indicator responsibly and perform your own analysis before making trading decisions.*

---

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?