Trading_Bites

Morning Scalp Strategy

The Morning Scalp Strategy combines the 50EMA with the Stochastic Momentum Index. The morning period is when penny stocks usually have the highest volatility, so the strategy works between 10:00 AM and 12:10 PM.

***It opens only long positions. The ideal timeframe for this scalping strategy is 5 minutes on low-price stocks. The stock should spike in the morning with momentum and Volume.
***Look for a daily or intraday support area, close to the open position, to increase the confidence in the play

The components are:

- EMA50: Exponential Moving Average (EMA50)
- Stochastic Momentum Index (SMI)

Rules:

- Period: 10:00 AM and 12:10 PM
- if SMI Crossover and SMI < 0, open a position
- If close < EMA50, close the position
- Profit target: To be decided by the user, default value = 10% above the entry price

If you have any questions, let me know!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?